တစ်ခါတစ်ရံတွင် Dashboard အသုံးပြုသူများသည် ဝန်ထမ်းများအား အလုပ်ချိန်assign ချပေးရာတွင် ၀န်ထမ်းအချို့သည် အလုပ်ချိန်တူတူဆင်းရနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအချိန်၌ Scheduler တွင် template shift ကိုသုံးနိုင်သည်။

၁). 'Attendance' ကိုနှိပ်ပါ။ 'Scheduler'ကိုရွေးပါ။

၂). Schedule ထည့်မည့် ဝန်ထမ်း၏ ဆင်းရမည့်ရက်တွင် '+Add Shift' ကိုနှိပ်ပါ။

၃). 'Use Template Shift' ကို နှိပ်၍ ထိုဝန်ထမ်းဆင်းရမည့်shiftကိုရွေးချယ်ပါ။

၄). အလုပ်ချိန်တူသော အခြားဝန်ထမ်းများရှိပါက Down arrow icon ကိုနှိပ်ပြီး ဝန်ထမ်းများအမည်ကိုရိုက်ပါ။

(သို့မဟုတ်) Department တခုလုံး အလုပ်ချိန်တူတူဆင်းရမည်ဆိုပါက 'Department' ကိုနှိပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Departmentကိုရိုက်ပါ။

၅). 'Save' ကိုနှိပ်ပါ။

၆). 'Publish'ကိုနှိပ်ပါ။

၇). နောက်တကြိမ် 'Publish'ကိုနှိပ်ပါ။

၈) 'Success' ဟုပြလျှင် Template Shift ကိုအသုံးပြု၍ Scheduleထည့်ခြင်း အောင်မြင်ပါသည်။

Did this answer your question?