တစ်ခါတစ်ရံမှာ Dashboard အသုံးပြုသူများသည် မိမိ OT Approve ပေးထားသော ဝန်ထမ်းများ၏ OT Request များကို မှားပြီး Approve ပေးမိခြင်းကြောင့် ပြန်ဖျက် ချင်ကြပါသည်။

ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင် အောက်ပါ Video ကို ကြည့်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

(၁) 'Attendance' ကိုနှိပ်ပြီး 'Overtime' ကိုနှိပ်ပါ။
(၂) ပြန်ဖျက်လိုသော OT ကိုနှိပ်ပါ။
(၃) Delete icon ကိုနှိပ်ပါ။ 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?