ဝန်ထမ်းများသည် အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် Application မှ OT မတင်လိုက်မိတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် Line Manager မှ ၎င်းတို့၏OT Data များကို ပြန် ဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။

(၁) ‘Attendance' ကိုနှိပ်ပါ။
(၂) 'Overtime' ကိုနှိပ်ပါ။
(၃) 'Add Hours' ကို နှိပ်၍ အချက်အလက်များကို ဖြည့်ပါ။
(၄) 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?