ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ Day Rate တွက်ချက်ပုံများသည် ၎င်းတို့၏policy အလိုက် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ Better HR တွင် Day Rateကို ဖော်မြူလာ (၃)မျိုးဖြင့် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။

Setting > Policies ထဲရှိ Day Rate Setting သတ်မှတ်လိုသော Policy တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။


၁) Actual working days (အမှန်တကယ်အလုပ်ဆင်းရမည့်ရက်ဖြင့်တွက်ခြင်း)

2) Depend on the days of the month (payroll တွက်တဲ့လမှာရှိသော ရက်အပေါ်မူတည်၍တွက်ခြင်း)

၃) Custom days (မိမိတွက်လိုသောရက်ဖြင့်တွက်ခြင်း)

၄) Day Rate Setting သတ်မှတ်ပြီးပါက 'Update Policy' ကိုနှိပ်ပါ။

၅) 'Confirm'ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?