၁ - ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် log-in ဝင်နိုင်ပါသည်။

(၁) Better HR App ကိုဖွင့်ပါ။
(၂) Organization URL ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
(၃) ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် log in ဝင်ပါ။
(၄) သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
(၅) ဂဏန်း ၆ လုံးပါသော SMS ကိုစောင့်ပါ။
(၆) ရောက်ရှိလာသော ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ။

၂ - 'Employees' သို့ သွား၍ password မေ့သွားသော ၀န်ထမ်းအမည်ကိုနှိပ်ပါ။ 'Profile'ထဲသို့ရောက်လျှင် 'Generate' ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?