ဝန်ထမ်းများသည် Email ဖြင့် log in ဝင်လိုပါက dashboard အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် Password ကိုထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းတွင် Email ရှိပါက

၁။'Employees' tab ကို နှိပ်၍ password ထုတ်ပေးလိုသော ဝန်ထမ်းအမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။

၂။ 'Profile' tab ကိုနှိပ်၍ သူ၏ Email ကိုဖြည့်ပါ။ ပြီးရင် 'Update' ကိုနှိပ်ပါ။

၃။ 'Generate' နှင့် 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

၄။ ထိုဝန်ထမ်း၏ Email သို့ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း password ရောက်လာပါက ထို password ကိုသုံး၍ log in ဝင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းတွင် Email မရှိလျှင်

၁။'Employees' tab ကို နှိပ်၍ password ထုတ်ပေးလိုသော ဝန်ထမ်းအမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။

၂။ 'Profile' tab ကိုနှိပ်၍ သူ Fake Email တစ်ခုကိုဖြည့်ပါ။ 'Update' ကိုနှိပ်ပါ။

၃။ 'Generate' ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် 'Sent copy to me' ကိုရွေး၍ 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

၄။ သင်၏ Email တွင်လက်ခံရရှိသော password နှင့် အပေါ်တွင်ဖြည့်ထားခဲ့သော Fake Email တို့အား ထိုဝန်ထမ်းကို ပေးပါ။ ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုပြီး log in ဝင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။

Did this answer your question?