(၁) ညာဘက်အပေါ်က icon ကိုနှိပ်ပါ။

(၂) Setting ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?