မိမိ company တွင် ဝန်ထမ်းများကိုပေးသော Assets များ (laptop၊ဖုန်းစသည်) တို့ရှိပါက ၎င်းတို့၏ record များ( စတင်ပေးအပ်သောရက်၊ ပေးအပ်မည့်ဝန်ထမ်းအမည်၊ asset ၏ကုန်ကျစရိတ်) နှင့်စသည် တို့ကို Better HR တွင်ထည့်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ video ကိုကြည့်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

၁). 'Assets' ကိုနှိပ်၍ 'Add new asset' ကိုနှိပ်ပါ။

၂). လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ( စတင်ပေးအပ်သောရက်၊ ပေးအပ်မည့်ဝန်ထမ်းအမည်၊ asset ၏ကုန်ကျစရိတ် နှင့် စသည်တို့ကို ထည့်ပါ။

၃). 'Add Asset' ကိုနှိပ်ပါ။

Did this answer your question?