အလုပ်ချိန်တွင်းမှာ break-time ယူလိုပါက mobile app တွင် record ယူထားနိုင်ပါသည်။

၁). Office Check-in ကိုနှိပ်ပါ။

၂). Break Start ကိုနှိပ်ပါ။

၃). Break-time ယူပြီးပါက ယူပြီးကြောင်းတင်ရန် 'Break End' ကိုနှိပ်ပါ။

ကိုယ်ယူထားသော break time duration ကိုသိနိုင်ရန် 'View all attendance records' နေရာကိုနှိပ်ပါ။

အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ကိုယ်ယူခဲ့သော break hour ကိုပြန်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?