ပထမဆုံးအနေဖြင့် dashboard အသုံးပြုသူသည် Permission တွင်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ Setting ထဲရှိ Permission tab တွင် ထို permission ၏ownership၊ permission ထဲ၌ ထည့်မည့်ဝန်ထမ်းများ နှင့်၎င်းတို့ကို အသုံးပြုခွင့်(create၊update၊delete၊read) ပေးမည့် feature များ(Attendance၊Dashboard၊Payroll) ကိုသတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မိမိအသစ်ဖန်တီးထားသော permission ၏ ownership ကိုလဲလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။

Software တွင် default ပါရှိသော permissions များ ဖြစ်သည့် (Admin Permission၊ HR Manager Permission၊ Manager Permission) များ၏ ownership ကိုလွှဲပြောင်း၍မရပါ။ထို့အပြင် permission rating များကို လည်း edit လုပ်၍ မရပါ ။

Permission တည်ဆောက်ပုံအသေးစိတ်ကို ဤ article တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?