ဝန်ထမ်းများ၏ leave balance ကိုပြင်ချင်ပါက excel file ဖြင့် import လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။

၁။ Leave tab ကိုနှိပ်၍ leave balance ကို edit လိုသော ဝန်ထမ်းများကို select မှတ်ပါ။

၂။ Edit icon ကိုနှိပ်ပါ။

၃။ 'Download' ကိုနှိပ်၍ excel file ကိုရယူပြီး leave days များကိုပြင်ပါ။

၄။ Leave days များကိုပြင်ပြီးပါက 'Choose file' ကိုနှိပ်ပြီး ထို excel file ကို upload လုပ်ပါ။

၅။ 'Confirm' ကိုနှိပ်ပါ။

၆။ 'Success' ဖြစ်သွားလျှင် 'Leave' tab တွင် ပြန်ပြင်လိုက်သော Leave days များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ tutorial video တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?