ဝန်ထမ်းများသည် Manual Check-inကို အသုံးပြုပါက သူတို့၏ request များကို manual check-in time ဖြင့်အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ Dashboard userသည် ထိုအချိန်များကို Better HR ၏ 'Inbox' တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ videoတွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question?